Protectia datelorProtectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP)

SC Klauss & Partners SRL este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la A.N.S.P.D.C.P. cu numarul 22167 în registrul general de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal conform legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(1) Tuturor persoanelor ale căror date personale ajung la cunoştinţa noastră le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, printre care:

–  dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

–  dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

–  dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

(2) Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea drepturilor arătate anterior, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Klauss & Partners S.R.L., scanata prin email la adresa office@kpimobiliare.ro sau prin fax la numarul 021/4104014. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.